Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.


CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV RIADENIA KVALITY


Výroba osobných a ľahkých nákladných plášťov

História SMK

História zavedenia systémov manažérstva kvality (SMK) v Continental Matador Rubber siaha do roku 1994, kedy vtedajší MATADOR, a.s. ako prvá spoločnosť v rámci SR a ČR, certifikoval SMK podľa  ISO 9001:1994. Rozsah certifikácie SMK pokrýval oblasť „Vývoja a výroby osobných a nákladných plášťov“.

So silnejúcim povedomím týkajúcim sa kvality a bezpečnosti výrobkov sa v roku 1997 začali implementovať požiadavky automobilového priemyslu. Splnenie týchto požiadaviek dosiahol MATADOR v marci 1998, kedy bol spoločnosťou DNV zrealizovaný certifikačný audit podľa požiadaviek noriem ISO 9001, VDA 6.1 a QS 9000 pre oblasť „Vývoja a výroby osobných a nákladných plášťov“.

V súlade s filozofiou neustáleho zlepšovania MATADOR pružne reagoval aj na nový model "manažmentu a zabezpečovania kvality", ktorý vypracoval International Automotive Task Force (IATF) pod označením ISO/TS 16 949. V apríli roku 2001 spoločnosť MATADOR získala certifikát SMK pre oblasť „vývoja a výroby autoplášťov pre osobné a  nákladné automobily“ podľa technickej špecifikácie ISO/TS 16949. Uvedená certifikácia nahradila pôvodné certifikácie SMK podľa požiadaviek nemeckého (VDA 6.1) a amerického (QS 9000) automobilového zväzu. 

V septembri 2004 bol certifikovaný systém manažérstva kvality podľa AQAP 2110, ktorá stanovuje požiadavky na kvalitu v  oblasti vojenského obranného priemyslu, neskôr recertifikovaný podľa normy AQAP 2120

Súčasnosť SMK

Zavedený systém manažérstva kvality je pravidelne preverovaný kontrolnými a recertifikačnými auditmi a v súčasnosti vlastní spoločnosť CMR v oblasti vývoja a výroby plášťov certifikáty: 

 

ISO/TS 16 949:2009
Platnosť do:  Jún 2017
Certifikát na systém manažérstva kvality vývoja a výroby osobných a ľahkých nákladných plášťov v zmysle normy ISO/TS 16 949:2009 vydaný certifikačnou spoločnosťou TÜV Nord.
   
AQAP 2010:2009
Platnosť do:  August 2016 
Certifikát na systém manažérstva kvality výroby plášťov pre automobilový priemysel v zmysle normy AQAP 2110:2009, certifikačná spoločnosť QSCert 

Dopravné pásy

ISO 9001 Následne po implementácii systému MK v divízii M-Pneu boli požiadavky normy ISO 9001:1994 aplikované v marci roku 1995 i na oblasť „Výroby dopravných pásov, duší, vložiek, membrán a technickej gumy“ s recertifikáciou systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2000 v roku 2001. Certifikácie až do roku 2008 vykonávala nezávislá certifikačná spoločnosť TÜV CERT.

V roku 2009 bola vykonaná recertifikáciou systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2008 certifikačnou spoločnosťou DQS GmbH
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen