Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.


Audit 5 Star spoločností Hyundai-Kia Motors - Bez jedinej nezhody


V spoločnosti Continental Matador Rubber - závode  PLT sa uskutočnil v auguste t.r. audit 5 Star, ktorý je súčasťou celkového hodnotenia spoločností  Hyundai – Kia Motors. Hodnotenie sa robí jedenkrát ročne a zahŕňa okrem hodnotenia auditu 5 Star aj hodnotenie kvality dodávaných produktov, dodávania a reklamácií. 

Záber z auditu – zľava vedúci audítor Martin Sojko, audítorka Petra Kuhfsová a vedúci výroby zmesí 2 Martin Toman.Audit 5 Star vykonali pracovníci Kia Motors Slovakia, s.r.o  Martin Sojko – vedúci audítor, Petra Kuhfsová – audítorka  a Martin Masný – pozorovateľ. Počas auditu boli preverené oblasti riadenia nových projektov, ciele kvality, riadenie výrobných procesov, pracovné prostredie, kontrola a testovanie, riadenie nápravných a preventívnych činností, ako aj riadenie nakupovaných produktov. 

Audítori počas auditu nezaznamenali žiadne zistenia charakteru nezhody a vyjadrili celkovú spokojnosť so zavedeným systémom kvality, riadením procesov a vysokou úrovňou realizovaných projektov a inovácií. Na záverečnom stretnutí prezentovali len zistenia charakteru odporučenia a pozorovaní. Na uvedené zistenia bol stanovený plán opatrení .