Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.


Deti chápu mnohé veci i súvislosti lepšie.


V uplynulom roku sa v spoločnosti Continental Puchov rozbehol pilotný projekt v rámci ktorého sa stretávame s deťmi predškolského veku aby sme im priblížil výrobu závodu nachádzajúceho sa neďaleko od ich domovov. Tentoraz to boli deti z materskej školy v mestskej časti nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti oboch závodov t.j. PLT a CVT. Vôbec nás neprekvapilo, že väčšina detí poznala Continental i to, že v ich blízkosti sa vyrábajú „kolesá“ na autá. Nečudo, veď rodičia  či starí rodičia väčšiny z nich pracujú pre Continental.

Väčšina detí v MŠ v H. Kočkovciach presne vedela, že neďaleko nich sa vyrábajú “kolesá” na autá.Snáď jediná forma, akou je možné tak malým deťom sprostredkovať informácie, je hravá forma na spôsob interaktívneho programu s intenzívnou mierou zapojenia samotných detí. Deti je treba do programu vtiahnuť a zapojiť ich tak, aby si ani neuvedomovali, že sa stávajú jeho súčasťou. Deťom známa postava, prirovnanie k rozprávkovým príbehom, či príklad bežných rodinných situácií sú  najlepšou cestou ako to dosiahnuť. Až keď sa odstránia bariéry medzi deťmi a animátormi programu, je možné deťom odovzdávať informácie, ktoré sú cieľom aktivity. Zo skúsenosti vieme, že takéto rozbitie bariér prichádza po piatich či najviac desiatich minútach. Na druhej strane, s pribúdajúcim časom je stále ťažšie udržať ich pozornosť. Preto je správne načasovanie a spolupráca s učiteľkami nevyhnutným predpokladom zvládnutia celej akcie.

Cieľom takýchto aktivít je vybudovať v deťoch povedomie o tom, že každá priemyselná výroba je zásahom do životného prostredia a prináša so sebou negatívne vplyvy. Existujú však technické možnosti i riadiace nástroje, ako negatívne vplyvy udržiavať na dlhodobo prijateľnej úrovni. Ako pri každej ľudskej činnosti však výsledný efekt závisí od človeka. Od konkrétneho postoja každého z nás. Sprostredkovať im tento odkaz pre deti v zrozumiteľnej forme je našou snahou i zodpovednosťou zároveň. Preto si aj deti okrem iného vyskúšali ako sa separuje odpad, porovnali vodu pred a za čističkou odpadových vôd, či pozreli obrázky divokých skládok autoplášťov. Malý darček na záver bol odmenou za pozornosť a aktivitu, ktorou sa deti nadmieru prejavovali.