Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.


Profil verejného obstarávania


Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osobou podľa § 7 ods. 1 . Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb je povinná postupovať ako verejný obstarávateľ a používať postupy podľa tohto zákona.  

V zmysle zákona o VO zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Zoznam realizovaných verejných obstarávaní: 

Ukočené výberové konania: